GenelGüncel

PIKTES Öğretmenlerini İlgilendiren Duyuru Yapıldı

2021 yılı PIKTES projesinde görevli geçici süreli öğreticilerin yer değiştirme duyurusu yapıldı

Piktes öğretmenlerinin geçici sürekli yer değiştirmesi yapıldı.

2021 yılı PIKTES projesinde görevli geçici süreli öğreticilerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme duyurusu yapıldı.

Yapılan duyuruda PIKTES öğretmenlerinin yer değiştirme şartlarının neler olduğu maddeler halinde verildi.

PIKTES Öğretmenleri Hangi Şartlarda Yer Değiştirebilir?

MAZERET DURUMLARI
B.1-Sağlık Mazeretine Bağlı yer değiştirmeler

Öğreticilerden;
a) Kendisi, eşi veya çocuklarından birinin,

b) Anne, baba, veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisinin, hastalığının
öğreticinin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz
konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini resmî veya özel sağlık kurum ve
kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler, tedavi olmak istediği
ilçe/ildeki eğitim kurumlarına atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
Ayrıca anne, baba. veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisi için resmî veya
özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporlarında “Başkasının güç ve
yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi bulunanlar da anne, baba veya
kardeşinin Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı adresinin bulunduğu yere yer değiştirme
başvurusunda bulunabilecektir.

Başvuruda istenecek belgeler şunlardır:
a) Başvuru tarihi itibarıyla resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından son iki yıl içinde
alınan yukarıda açıklanan muhtevaya uygun sağlık kurulu raporu,

b) Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı istenecektir. Eş, anne, baba, çocuk veya
vasi tayin olunan kardeş için alınmış sağlık kurulu raporlarıyla yapılan başvurularda onay
makamları, aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt
örneğini elektronik ortamda temin ederek kontrol edecektir.

B.2- Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler
1. Öğreticilerin eşleri;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A veya 4/B maddeleri kapsamında çalışanlar,
b) 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre bankalar için kurulmuş özel emeklilik
sandığına tabi olarak çalışanlar,
c) TOBB ve odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar,
d) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar ve noter olarak çalışanlar,
e) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında çalışanlar,
f) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında çalışanlar,
g) 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu kapsamında çalışanlar,
h) 399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar,
i) Özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar,
j) Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlar,
k) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a)
ve (b) bentleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarak çalışanlar,
l) Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışanlar,
eşlerinin görev yaptığı il/ilçeye yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
Yukarıda sıralananlardan (a) ila (j) bendinde sayılanlardan eşlerinin çalışmakta olduğu
kurum/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi başvuru için yeterli olacaktır.
(Başvurularının son günü itibarıyla başka bir ile atamasının yapıldığını belgelendiren kamu
kurum ve kuruluşlarında çalışanların, görev yeri belgesi aranmadan sadece atama kararları
yeterli kabul edilecektir.)

(k) bendi kapsamında başvuranlardan;
• Eşlerinin çalışmakta olduğu işyerinden alınacak görev yeri belgesi,
• Bağlı bulundukları vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak işyerinin
faaliyette olduğunu gösterir belge,
• Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son bir yıllık süre zarfında en az 90 gün
sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,
• İdare merkezi belirli bir ilde olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerin şirket
merkezi dışında çalışanlarının öğretici eşlerinden; ayrıca, atanmak istedikleri yerde eşlerinin
işyerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi işyerlerinden, diğer şirketler için ise
çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacakları belge
istenecektir.

(l) bendi kapsamında başvuranlardan;
• Başvurularının son günü itibarıyla son bir yıllık süre zarfında en az 90 gün sigortalı hizmeti
olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,
• Bağlı bulundukları barodan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge istenecektir.
Açıklama : Covid-19 salgını nedeniyle kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği
kapsamında sigorta primleri eksik yatırılan veya sigorta primi yatırılmayan çalışanlar için atama
işlemine münhasır olmak üzere, 90 gün sigortalılık hizmetinde, eksik yatırılan veya
yatırılmayan prim günleri aylık 30 prim günü üzerinden hesaplanacak ve prim günü bu
hesaplama sonrasında son günü itibarıyla en az 90 günü bulan çalışanların öğretici olan
eşlerinin başvuruları, aranılan diğer şartları da taşımaları kaydıyla kabul edilecektir.

Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmelerde Dikkate Alınacak Diğer Hususlar

1. Eşi askerde olan öğreticiler, eşinin kamu personeli olarak görev yaptığı yere yer değiştirme
isteğinde bulunabilecektir.
2. 90 gün sigortalılık süresinin hesabında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet sürelerinin tamamı birlikte
değerlendirilecektir.
3. Eşleri sigortalı olarak çalışan öğreticilerin yer değişikliği başvurularında, borçlanılmak
kaydıyla askerlikte geçen süreler ile ücretsiz doğum veya analık izni süreleri de sigortalı olarak
geçirilen süreler kapsamında değerlendirilecektir.

4 Öğreticileden;
a) Eşleri yurt dışında görevli olanlar,
b) Eşleri geçici görevli olanlar,
c) Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar, yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.
5- Eş durumu nedeniyle yer değişikliği başvurularında; eşin proje illeri dışında başka bir
ilde görev yapması durumunda, sınır proje illerinden birine yer değişikliği başvurusu
yapılabilecektir.

İstenen Belgeleri
1) Eşi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için;
• Nüfus Kayıt Örneği
• Yerleşim Yeri Belgesi
• Görev Yeri Belgesi
2) Eşi kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarak çalışanlar için;
• Nüfus Kayıt Örneği
• Yerleşim Yeri Belgesi
• SGK Hizmet Dökümü
• Görev Yeri Belgesi
• İş Yeri Faaliyet Belgesi
İstenecektir.

B.3-Can Güvenliğine Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler.

Öğreticilerden;
a) Kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin görev yaptığı yerde
kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını, adli veya mülki idare makamlarından
alınacak belgeyle belgelendirenler,
b) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine
Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca haklarında adli
makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınanlar, can güvenliği
mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
B.4-Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değiştirmeler.

Öğreticilerden;
a) Kendisinin en az yüzde kırk oranında engelli olduğunu,
b) Eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babasının ağır engelli olduğunu, ilgili
mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler, bu kapsamda yer değiştirme
başvurusunda bulunabilecektir.

20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Çocuklar İçin Özel Gereksinim
Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında 18 yaşını doldurmamış çocukları için
alınan ÇÖZGER Raporunda (Çocuklar için özel gereksinim raporu) “Çok ileri düzeyde ÖGV”,
“Belirgin ÖGV” ve “Özel koşul gereksinimi var (ÖKGV)” ifadeleri bulunan öğreticilerin yer
değiştirme başvuruları kabul edilecektir.

20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik
Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında alınan Erişkinler İçin Engellilik Sağlık
Kurulu Raporunda “Tam bağımlı engelli birey” ibaresi ağır engellilik durumunu ifade
ettiğinden, öğreticinin eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babası için aldıkları
raporlarda belirtilen ibare bulunanların başvuruları kabul edilecektir.
Başvuruyu onaylayanlar, sağlık kurulu raporları ile aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin
özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğini elektronik ortamda temin ederek kontrol
Açıklama : Covid-19 salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında
01.01.2020 tarihinden itibaren sonlanmış veya sonlanacak süreli engelli sağlık kurulu raporları
geçerli kabul edilecektir. edecektir.

B.5-Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirmeler

Öğreticilerden;
a) Eşi veya çocuğu son bir yıl içerisinde ölenler, eş veya çocuklarının ölüm tarihinden itibaren
bir yıl içinde 26 proje ilinden istedikleri yere,
b) Eşi emekli olanlar, eşinin emekliye ayrılış tarihinden itibaren bir yıl içinde eşlerinin ikamet
ettiği yere,
c) Terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan
ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretici olarak
görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin yer değiştirme suretiyle atanma
talepleri, bu durumun ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, başkaca herhangi bir
şart aranmaksızın 26 proje ilinden istedikleri yere,
d) Hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli
olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen çocukları ile kardeşleri olanlar, görev mahalli
dışında resmî veya özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim
değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi şartıyla, söz konusu kurumların bulunduğu
yere, (26 Proje ili ile sınırlı kalmak kaydıyla.) yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

Yukarıda sayılanlardan ;
(a) bendi kapsamında başvuranlardan eşi veya çocuğunun vefatını gösterir belge,
(b) bendi kapsamında başvuranlardan eşlerinin emekli olduğunu gösterir belge, (Emekli olacak
TSK mensuplarında buna ilişkin beyan alınacaktır.)
(c) bendi kapsamında başvuranlardan eşi, çocuğu ile anne, baba veya kardeşlerinden birinin
şehit ya da malul gazi olduğuna dair belge,
(d) bendi kapsamında başvuranlardan çocuğu veya kardeşine ait sağlık kurulu raporu ve özel
eğitim değerlendirme kurulunca verilen belge ile kardeşi için yer değiştirme başvurusunda
bulunanlardan kardeşine vasi tayin edildiğine ilişkin mahkeme kararı, istenecektir.

Admin

AŞAĞIDAKİ İKONLARA TIKLAYARAK SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZA ULAŞABİLİRSİNİZ.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı