Bu haber 31 Aralık 2018 12:30:40 Tarihinde eklenmiştir.

Sağlık Bakanlığı'na 6 Bin 409 İşçi Alımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir süre önce müjdelediği, Bakanlığın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere sürekli işçi alımı için başvurular başladı

Sağlık Bakanlığı'na 6 Bin 409 İşçi Alımı

-Sağlık Bakanlığı 6 bin 409 personel alımı yapacak

-Başvurular 31 Aralık 2018 – 04 Ocak 2019 tarihleri arasındayapılacaktır

Sağlık Bakanlığı 6 bin 409 personel alımı yapacak. Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartları uyan adaylar,
başvurularını 31 Aralık 2018 – 04 Ocak 2019 tarihleri arasında İŞKUR İl Müdürlüğüne – Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı personel alım şartları nelerdir?

 

 Başvuru Şartları


1.Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

2.2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak

3.18 yaşını tamamlamış olmak.


4.36 yaşından gün almamış olmak.

5.Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

6.Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.

7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

8.İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılanYönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamındaki taleplerde;
a)Önlisans mezunları için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM)tarafından 2018 yılında yapılan KPSS’ye girmiş olmak veP93 puan türündenen az 60 puan almış olmak.
b)Lisans mezunları için;ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS’ye girmiş olmak veP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak
 

İstihdam Edilmek Üzere Sürekli İşçi Alım İlanı Açıklamaları

1. İlan edilen kadrolara yapılacak sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazananadaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdamedilecektir.

2.Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir meslek koluna başvuru yapacaktır.

3.Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

4.Kura usulüne tabi taleplerden;bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arızagiderme elemanı, biyomedikal cihazteknolojileri servis destek elemanı, elektrikçi
(genel), güvenlik görevlisi (silahsız), klinik destek elemanı (hastane), şoför (yolcu taşıma), veri giriş kontrol işletmeni ve yardımcı klinik elemanı (diş) mesleklerine
ilişkin başvuru listesi, İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığına gönderilmesine müteakipsınava alınacak asıl ve yedek listeler belirlenecektir.Sınava alınacak asıl adayların listesi; İŞKUR’un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı;öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı olaraknoter huzurunda kura ile belirlenecektir. Kura ile ayrıca aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan liste oluşturulacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

5.Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamındaki taleplerden; ambulans sürücüsüile hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi meslekleri için KPSS puanı;öncelik hakkına sahip olanlardan ise öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgenin tarihi esas alınmak suretiyle İŞKUR tarafından belirlenerek Sağlık Bakanlığına bildirilen münhal
kadronun dört katı aday listeleri Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğününwww.yhgm.saglik.gov.tr internet adresindeilan edilecektir.

6.SağlıkBakanlığı tarafından kura usulü ile belirlenen listeler ile İŞKUR tarafından doğrudan sınava esas bildirilen listeler il sağlık müdürlüklerine gönderilecek olup il sağlık müdürlüklerince sınava katılacak adaylardan başvuru belgelerini teslim etmeleri istenecektir. İl sağlık müdürlükleri tarafından ilgili belge kontrolü yapılarak talep şartlarına   uygun adayların hangi tarihte ve nerede sözlü sınava katılacağı ilgili il sağlık müdürlüğünün internet adresinde ilan edilecek olup adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

7.Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerindeki ilan edilentüm kadrolara işbaşvurusunda bulunanlar il sağlık müdürlükleri tarafından sözlü sınava tabitutulacaktır.

8.Sözlüsınav adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi vebecerilerden,yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye
yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.

9.Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir.Ancak, başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; yaşı büyük olana,yaşlarının aynı olması halinde sınav kurulu veya kurullarınca alınan diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilereken yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.

10.Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı birimleri için ilan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav sonuçları, itiraz sonuçları, asıl veyedek aday listeleriile diğer her türlü duyurular sınavı gerçekleştirecek olan il sağlık müdürlüklerinin internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi biryazılı tebligat yapılmayacak vebu ilan tebligat yerine geçecektir.

11.Adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 (üç) iş günü içinde sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçeleri sınav kurulu veya kurullarına sunulmak üzere il sağlık müdürlüklerine yazılı olarak verebilecektir. İl sağlık müdürlükleri itiraz dilekçelerini ivedi olarak sınav kurulu ya da kurullarına iletecek ve ilgili kurullar 3 (üç) iş günü içinde itirazları sonuçlandırarak nihaî karar, ilgili il sağlık müdürlüklerinin internet adresinde ilan edilecek, yazılı tebligat yapılmayacaktır.

12.Sınav kurulu veya kurullarınca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir Sınavda başarılı olup da ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden
başlamak suretiyle atama yapılabilecektir.

13.Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınavakatılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
14.Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikliolanlar”ibaresindeki hüküm ile KPSS’de başarılı olmak mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

15.Yerleştirme sonucu atama için öngörülen nitelikleresahip olmayan adaylar ile yanlış,yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı haldeistenen belgeleri süresi içerisinde teslim
etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

16.Sınavda başarı göstererek atamaya hak kazanan adaylardan; doğum, hastalık, askerlikvb.
nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların,bu durumlarınıbelgelendirerekSağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne başvurmaları halinde, diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip en geç 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.

17.Başvuru yapan adayların başvuru sürecini ilgili il sağlık müdürlüğünün internetadresinden takip etmeleri önem arz etmektedir 
Etiketler
Yorum Yap Toplam : 1 Yorum
  • Cuma kola
    Cuma kola , 08 Temmuz 2019 09:03:47
    Temizlik için basvurdu
Güncel
Soykırımcı Katile Nobel Verildi, ​Erdoğan Sinirlendi: Bana Verseler Almam
Soykırımcı Katile Nobel Verildi, ​Erdoğan Sinirlendi: Bana Verseler Almam
2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nün Peter Handke’ye verilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Bir soykırımcı katilin destekçisine böylesine bir ödül verilmesini kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz” denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise; “Nobel kendini tüketmiş, bitirmiştir. Nobel tamamıyla siyasi, ideolojik davranan bir kuruluş konumundadır. Benim için Nobel'in hiçbir kıymeti yoktur.” İfadelerine yer verdi
​Dedektif gibi iz sürüp kaybolan köpeğini Amerika'da buldu
​Dedektif gibi iz sürüp kaybolan köpeğini Amerika'da buldu
Bir hayvansever, 4 yıl önce çalınan köpeğinin Amerika'ya gittiğini dedektif gibi iz sürerek buldu.
​Erdoğan’a Örnek Aldığınız Lider Kimdir Denildi, Reisin Verdiği Cevap Salonu Yıktı
​Erdoğan’a Örnek Aldığınız Lider Kimdir Denildi, Reisin Verdiği Cevap Salonu Yıktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, katıldığı bir programda siyasi hayatında örnek aldığı, idol kabul ettiği liderlerin olup olmadığı soruldu. Erdoğan, "Bizim tek liderimiz, peygamberimiz Hz. Muhammed'dir" dedi. Erdoğan'ın verdiği cevap salonda büyük alkışlarla karşılandı
​Veterinere Cinsel İstismarda Bulunmuştu! Profesörün Avukatları Onu Savunmaktan Vazgeçti
​Veterinere Cinsel İstismarda Bulunmuştu! Profesörün Avukatları Onu Savunmaktan Vazgeçti
23 yaşındaki veteriner hekime tecavüzle suçlanan Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin avukatları, davadan çekildi. Avukat Yılmaz Aras, yaptığı açıklamada "Müvekkil, uzun zamandır kendisine düşen sorumlulukları yerine getirmiyor" dedi.
​Yeni Kimlik Alacaklar Son Tarihe Dikkat
​Yeni Kimlik Alacaklar Son Tarihe Dikkat
Yeni kimlik alacaklar bu haber sizin için. Kimlik yenilemeyenler son tarihe dikkat!
​Yeni Anket Sonuçları Yayınlandı! Cumhur İttifakı Önde, Yüzde 20 Esad’la Barışalım Diyor
​Yeni Anket Sonuçları Yayınlandı! Cumhur İttifakı Önde, Yüzde 20 Esad’la Barışalım Diyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan MKYK toplantısında seçimlerden Türkiye’nin yürüttüğü harekâtlara, NATO üyeliğinden dış politikaya kadar pek çok başlığı içeren yeni bir anket masaya yatırıldı.
​Şırnak’ta Şehit Düşen Kadın Komutandan Kahreden Detay: Parfüm Kokusu Yerine Barut Kokusunu Tercih Etti
​Şırnak’ta Şehit Düşen Kadın Komutandan Kahreden Detay: Parfüm Kokusu Yerine Barut Kokusunu Tercih Etti
Parfüm kokunu barut kokusuna tercih eden ve bugün Şırnak’ta Şehit düşen Kadın Komutan Esra Çevik’in Jandarma Komutanlığı’nın resmi sosyal medya hesabındaki görüntüleri milyonlarca tıklandı.
​Belediye başkanın evinin kapısında şaşırtan not
​Belediye başkanın evinin kapısında şaşırtan not
öğrenciler ilçe belediye başkanının kapısına not bırakıp yardım istedi. Sabah Belediyeye gitmek için evinden çıktığında notu bulan Belediye Başkanı, kendisine not bırakan öğrencileri okullarına giderek ziyaret etti ve şikayetlerini dinledi.
Davutoğlu, Şehir Üniversitesi Arazisi İthamlarına Dair Açıklama Yaptı
Davutoğlu, Şehir Üniversitesi Arazisi İthamlarına Dair Açıklama Yaptı
​Ahmet Davutoğlu’nun Şehir Üniversitesi arazisine ilişkin ithamlara dair açıklama yaptı.
​Gece Yarısı Mecliste Karar Verildi! Milletvekili Araçları Kırmızı Işıkta Geçebilecek
​Gece Yarısı Mecliste Karar Verildi! Milletvekili Araçları Kırmızı Işıkta Geçebilecek
TBMM'de gece yarısı yapılan bir değişiklikle 600 milletvekilinin aracına trafikte geçiş üstünlüğü hakkı tanındı!
​Erdoğan'dan Belediyedeki olaya sert tepki: Partide Kalemini kırarız
​Erdoğan'dan Belediyedeki olaya sert tepki: Partide Kalemini kırarız
Son dakika: İsim vermeden Güngören Belediyesi'ndeki çalışan kişinin başkan yardımcısını gördüğünde ayağa kalmadığı için cezalandırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gurur abidesi olanlardan dava adamı olmaz. İnsan gönlü kıranın partide kalemini kırarız" dedi.
​Sınırda Bu Sefer 2 Türk Vatandaşı Yakalandı
​Sınırda Bu Sefer 2 Türk Vatandaşı Yakalandı
Birçok zaman onlarca kaçak göçmenin yakalandığı sınırda bu sefer de 2 Türk vatandaşı yakalandı.
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ